Kentucky Pizzeria - Palermo: -34.581053, -58.422066